Czym są ciekawe praktyki?

  • Ciekawe praktyki to rozwiązania, które można stosować i zaadaptować do różnych potrzeb, grup docelowych i okoliczności (można je przekazywać).
  • Ciekawe praktyki pozwalają na zaangażowanie różnorodnych grup o różnych umiejętnościach, są dla nich dostępne, wyrastają z potrzeb i możliwości osób uczących się.
  • Ciekawe praktyki poprawiają obecny stan jakiejś społeczności w ciekawy sposób i pozwalają osobom uczącym się odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie.
  • Ciekawe praktyki włączają osoby uczące się w proces oceny ich skuteczności.

Czym jest współtworzenie?

Projekt Co-Engage wspiera procesy współtworzenia (co-kreacji), aby pomóc mieszkańcom stać się innowatorami i inicjatorami pozytywnych zmian w swoich społecznościach. Wspieramy ludzi w odkrywaniu i rozwijaniu ich umiejętności krytycznego myślenia i konstruktywnego udziału we wszystkich sferach związanych z ich życiem zawodowym i prywatnym, aby wyposażyć ich w narzędzia pozwalające poczuć własną sprawczość i możliwość aktywnej partycypacji.

Wyróżniamy trzy rodzaje ko-kreacji/współtworzenia, w które mogą być zaangażowani mieszkańcy:

  1. Mieszkańcy jako współrealizatorzy
  2. Mieszkańcy jako współtwórcy
  3. Mieszkańcy jako inicjatorzy

W tym kontekście ciekawe praktyki posłużą analizie wpływu współtworzenia na społeczeństwo pod kątem:

  1. Wartości współtworzenia w ogóle, kiedy mieszkańcy są zaangażowani w pomoc społeczności.
  2. Poszukiwania rozwiązań, przynoszących bezpośrednią korzyść mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem osób mniej wykształconych, mniej zamożnych oraz pochodzących z mniejszości etnicznych.
  3. Potencjału współtworzenia w budowaniu społeczności, tam gdzie kapitał społeczny może być zarówno czynnikiem wspierającym współtworzenie, jak i jego skutkiem.

Projekt Co-Engage stawia sobie za cel badanie wpływu współtworzenia na kształtowanie postaw obywatelskich, a także powiązanie tego pojęcia z zagadnieniami edukacji obywatelskiej (co wcześniej robiono tylko w ograniczonym stopniu).